ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿತ 112 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ

Date : 06-Aug-2016

SB 06-08-2016 PAGE 4
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 06-08-2016, ಪುಟ 4