ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಂದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ

Date : 01-Mar-2018

 

UV PAGE 4, 01-03-2018
ಉದಯವಾಣಿ 01-03-2018, ಪುಟ 4

 

 

SB PAGE 1, 01-03-2018
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 01-03-2018, ಪುಟ 1

 

SB PAGE 6, 01-03-2018
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 01-03-2018, ಪುಟ 6