ಚೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Date : 21-Sep-2017

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 20-09-2017, ಪುಟ 3