ವಾಣಿಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Date : 10-Jan-2018

UV PAGE 8, 10-01-2018
ಉದಯವಾಣಿ 10-01-2018, ಪುಟ 8
SB PAGE 1,10-01-2018
                                 ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2018, ಪುಟ 1
SB PAGE 5, 10-01-2018
  ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2018, ಪುಟ 5