ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳದ ಸಮಾರೋಪ

Date : 15-Jan-2018

UV PAGE 2, 15-01-2018
ಉದಯವಾಣಿ 15-01-2018, ಪುಟ 2

 

SB PAGE 6, 15-01-2018
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 15-01-2018, ಪುಟ 6