ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಕೂಟ

Date : 25-May-2017

SB 24-05-2017 PAGE 5
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 24-05-2017, ಪುಟ 5