ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Date : 05-Mar-2018

UV PAGE 1, 03-03-2018
ಉದಯವಾಣಿ 03-03-2018, ಪುಟ 1

 

UV PAGE 7, 03-03-2018
ಉದಯವಾಣಿ 03-03-2018 , ಪುಟ 7

 

SB PAGE 1, 03-03-2018
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 03-03-2018 , ಪುಟ 1

 

SB PAGE 4, 03-03-2018
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 03-03-2018 , ಪುಟ 4