ಗಣಿತ ಜ್ಞಾನ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಡಾ|ಶಂಕರ್

Date : 21-Mar-2017

UV 21-03-2017 PAGE 2
ಉದಯವಾಣಿ 21-03-2017, ಪುಟ 2
SB 21-03-2017 PAGE 6
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 21-03-2017, ಪುಟ 6