‘ಮೆಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Date : 25-Oct-2017

UV PAGE 2, 24-10-2017
ಉದಯವಾಣಿ 24-10-2017, ಪುಟ 2
SB PAGE 1, 24-10-2017
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 24-10-2017, ಪುಟ 1
SB PAGE 6, 24-10-2017
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 24-10-2017, ಪುಟ 6