ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

Date : 03-Dec-2018

UV PAGE 2, 01-12-2018
ಉದಯವಾಣಿ 01-12-2018, ಪುಟ 2
SB PAGE 3,01-12-2018
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 01-12-2018, ಪುಟ 3