‘ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂಥ , ಅನ್ವಯಗಳು’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Date : 29-Mar-2017

SB 29-03-2017 PAGE 1
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 29-03-2017, ಪುಟ 1
SB 29-03-2017 PAGE 6
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 29-03-2017, ಪುಟ 6
UV 29-03-2017 PAGE 2
ಉದಯವಾಣಿ 29-03-2017, ಪುಟ 2,