ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Date : 10-Jan-2017

sb-10-01-2017-page-1
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2017, ಪುಟ 1
sb-10-01-2017-page-7
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-01-2017, ಪುಟ 7
uv-10-01-2017-page-2
ಉದಯವಾಣಿ 10-01-2017, ಪುಟ 2