ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

Date : 02-Feb-2017

UV 2-02-2017 PAGE 2
ಉದಯವಾಣಿ 2-01-2017, ಪುಟ 2
SB 2-02-2017 PAGE 3
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 2-02-2017, ಪುಟ 3