ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

Date : 13-Dec-2017

 

SB PAGE 3, 13-12-2017
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 13-12-2017, ಪುಟ 3

 

UV PAGE 2,13-12-2017
ಉದಯವಾಣಿ 13-12-2017, ಪುಟ 2