3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ

Date : 25-Jan-2017

SB 25-01-2017 PAGE 10
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 25-01-2017, ಪುಟ 10
SB 25-01-2017 PAGE 9
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 25-01-2017, ಪುಟ 9