ವೈಷ್ಣವ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ದೀಕ್ಷಾರಮೇಶ್‌ಗೆ ಕಂಚು

Date : 12-Feb-2017

UV 12-02-2017 PAGE 1
ಉದಯವಾಣಿ 12-02-2017, ಪುಟ 1
SB 12-02-2017 PAGE 2
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 12-02-2017, ಪುಟ 2