ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

Posted by SPC Admin | 28 Aug , 2013
ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 28-8-2013, ಪುಟ 3...Read More

Msc Physics — A Guest Lecture On, “Non-Linear Optical Crystals: Materials With a Difference”

Posted by SPC Admin | 28 Oct , 2016
“Energy is the immediate need of today’s world. Without sufficient sources of energy , full-fledged growth of the nation cannot be expected. Due to modern technology man has reached to…...Read More

Science Model Demonstration by Msc Physics Students

Posted by SPC Admin | 28 Oct , 2016
The MSc Physics students from the Center for PG studies and research, St. Philomena College have designed and constructed various science models. These models were demonstrated on 8 August 2013,…...Read More

Inauguration Of Msc Mathematics Programme & Felicitation To Our Alumni

Posted by SPC Admin | 28 Oct , 2016
The inaugural programme of the M.Sc programme in Mathematics in St. Philomena College, Centre for Post Graduate and Research was held on the 5th of August 2013. During the inaugural…...Read More

Msw Scores 100% Pass Result In Both I & II Msw Batches

Posted by SPC Admin | 26 Apr , 2014
II & IV semester MSW students of the academic year 2012-13 from Post Graduate Department of Social Work have achieved 100% pass result in the University Examination held during the…...Read More
Notice Board
Latest News
Health Camp Report

The Post Graduate Department of Social Work, St Philomena College, Puttur in Association with KMC Mangalore, Gramothana Seva Centre, Uruvalu,…

Nov 20, 2019
×