ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2017-18

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2017-2018ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2016-17

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2016-17ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2015-16

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2015-16ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2014-15

 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2014-15ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2013-14

 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2013-14ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2012-13

 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2012-13ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2011-12

 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2011-12ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2010-11

 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2010-11ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2009-10

 ಎಕ್ಯೂಎಆರ್ 2009-10ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 


ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ