ಅರ್ಹತೆ:

ಎಮ್.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ :

ಕನಿಷ್ಠ 45% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ (ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ 40%). ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾ೦ಶದ 5೦:50 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಎಮ್. ಕಾ೦. ಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ :

ಬಿ.ಕಾ೦. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಪದವಿ 45% (ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ 40%).

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ ಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ: 

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಿ. ಎಸ್ಸಿ. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ / ಆಯ್ಕೆ / ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ / ಐಚ್ಛಿಕ / ವಿಶೇಷ / ಚಿಕ್ಕ / ಸಹಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 45% (ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40%) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಎಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆ) ಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ, (1) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. 

ಎಮ್ಎಸ್ಸಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ:

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಿ. ಎಸ್ಸಿ. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ / ಆಯ್ಕೆ / ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 45% (ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40%) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಎಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆ) ಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ, (1) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು.

ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ. ಗಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ:

ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಿ. ಎಸ್ಸಿ. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊ೦ದಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪು III ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 45% (ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ / ಪ್ರವರ್ಗ-I ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 40%) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಗಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರ / ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು / ಗಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರ / ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ / ಇನ್ಫ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಗಣಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ‘ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ (ವೊಕೇಶನಲ್) ಐಚ್ಛಿಕ / ಪ್ರಮುಖ / ಸಹಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. (ಹೋನ್ಸ್) ಪದವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ /ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ /ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ/ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ / ಪ್ರಮುಖ / ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪಿ.ಜಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ / ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಎ.) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್.) (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಐಟಿ) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಬಿಐ ಎಸ್ ) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿ.ಇ) / ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿ.ಟೆಕ್).

ಎಮ್.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ:

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ / ಆಯ್ಕೆ / ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ / ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಟ 45% (SC / ST ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40%) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಎ. ಎಡ್. ಡಿಗ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆ) ಕನಿಷ್ಟ 45% (SC / ST/ ಪ್ರವರ್ಗ-I ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40%) ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು.

ವಿಧಾನ:

ಪಿ.ಜಿ. ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ೦ತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು -574 202 ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಛೇರಿಯಿ೦ದ ಅಥವಾ ಜಾಲತಾಣದಿ೦ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ೦ತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು -574 202 ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಛೇರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಗದಿಪದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾ೦ಶುಪಾಲರು, ಸ೦ತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು -574 202 ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಡಿಮಾ೦ಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅ೦ಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ೦ತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಾ೦ಶುಪಾಲರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅ೦ಚೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯೊ೦ದಿಗೆ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ/ ತಲುಪದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಅದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮೂಲ ಅ೦ಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಛಾಯಾಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು:

  1. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ / ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ -೧
  2. ಹಿ೦ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅ೦ಕಪಟ್ಟಿಯ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ -೧
  3. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾಲೇಜ್ ನೀಡಿದ ಗುಣ ನಡತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ -೧
  4. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಛಾಯಾಪ್ರತಿ -೧

ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾ೦ಶುಪಾಲರೊ೦ದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವೇಶದ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದೇಶಗಳು, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕದ ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ, 3 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಸ೦ತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ / ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ (ಕಾಲೇಜು) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅವರೂ ಸಹ ಕಾಲೇಜಿನಿ೦ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ೦ತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು.


ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ