ಫಿಲೋಮಿನಾದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 27-10-2012 ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×