ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

Suddi Bidugade Dated 22-8-2012, Page 1

Suddi Bidugade Dated 22-8-2012, Page 5

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×