ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 28-8-2013, ಪುಟ 6

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 28-8-2013, ಪುಟ 3

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×