ಡಾ| ದೀಪಕ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವರವರಿಗೆ ವಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುದಾನ

SB PAGE 5,04-09-2018

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 04-09-2018, ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Guest Talk Report

The Postgraduate Department of Physics, St Philomena College, Puttur had organized a guest talk on “Group Theory and Elementary Particle…

Dec 02, 2019
×