‘ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತ, ಧರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ’

sb-26-11-2016-page-10

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 25-11-2016, ಪುಟ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sb-26-11-2016-page-9

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 25-11-2016, ಪುಟ 9

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×