ಕಾವ್ಯ ಕುಂಚ ಗಾಯನ,ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

UV PAGE 2,07-10-2018

ಉದಯವಾಣಿ 07-10-2018, ಪುಟ 2

 

 

SB PAGE 10,07-10-2018

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 07-10-2018, ಪುಟ 10

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Guest Talk Report

The Postgraduate Department of Physics, St Philomena College, Puttur had organized a guest talk on “Group Theory and Elementary Particle…

Dec 02, 2019
×