ಕೌಶಲ್ಯ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

SB 13-01-2017 PAGE 10

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 14-01-2017, ಪುಟ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB 13-01-2017 PAGE 9

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 14-01-2017, ಪುಟ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UV 13-10-2017 PAGE 2

ಉದಯವಾಣಿ 14-01-2017, ಪುಟ 1

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×