ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದಾಯಕೂಟ

SB PAGE 2,  12-05-2019

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 12-05-2019, ಪುಟ 2

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×