ನಾಳೆ ಫಿಲೋಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾರ ಎತ್ತುವ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 29-01-2014, ಪುಟ 1

 

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 29-01-2014, ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×