ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ

UV PAGE 2,30-09-2018

ಉದಯವಾಣಿ 30-09-2018, ಪುಟ 2

SB PAGE 1,30-09-2018

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 30-09-2018, ಪುಟ 1

SB PAGE 6,30-09-2018

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 30-09-2018, ಪುಟ 6

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Guest Talk Report

The Postgraduate Department of Physics, St Philomena College, Puttur had organized a guest talk on “Group Theory and Elementary Particle…

Dec 02, 2019
×