ಎನ್.ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಗಳು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅ೦ತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ

ಉದಯವಾಣಿ 30-11-2019, ಪುಟ 2

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 30-11-2019, ಪುಟ 10

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Guest Talk Report

The Postgraduate Department of Physics, St Philomena College, Puttur had organized a guest talk on “Group Theory and Elementary Particle…

Dec 02, 2019
×