ಫಿಲೋಮಿನಾದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಮಟ್ಟದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ದೆ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 24-08-2012, ಪುಟ 1

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 24-08-2012, ಪುಟ 5

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×