ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 17-12-2013, ಪುಟ 1

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 17-12-2013, ಪುಟ 7

 

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×