ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

UV 2-02-2017 PAGE 2

ಉದಯವಾಣಿ 2-01-2017, ಪುಟ 2

SB 2-02-2017 PAGE 3

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 2-02-2017, ಪುಟ 3

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×