ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಧೆ

UV PAGE 2,10-09-2018

ಉದಯವಾಣಿ 10-09-2018, ಪುಟ 2

 

SB PAGE 7,10-09-2018

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 10-09-2018, ಪುಟ 7

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×