ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

UV PAGE 2,23-10-2018

ಉದಯವಾಣಿ 23-10-2018, ಪುಟ 2

 

 

SB PAGE 4, 23-10-2018

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 23-10-2018, ಪುಟ 4

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Guest Talk Report

The Postgraduate Department of Physics, St Philomena College, Puttur had organized a guest talk on “Group Theory and Elementary Particle…

Dec 02, 2019
×