3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ

SB 25-01-2017 PAGE 10

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 25-01-2017, ಪುಟ 10

SB 25-01-2017 PAGE 9

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 25-01-2017, ಪುಟ 9

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×