ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 08-01-2014, ಪುಟ 8

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ 08-01-2014, ಪುಟ 7

 

Notice Board
Latest News
M.Sc. Physics: Result Analysis of First and Third Semester

Semester Appeared Distinction First class Second class Pass Fail Pass percentage I 31 18 08 – 26 05 83.87% III…

Mar 19, 2020
×